NLF / Mikrofly / WT-9 Dynamic -presisering av spinnegenskaper
Roger Holm

WT-9 Dynamic -presisering av spinnegenskaper

Mikroflyseksjonen ønsker med dette å presisere varslet om spinn-egenskaper for Dynmic WT-9 publisert 19.09.18.

Vi viser til fabrikkens  Service Bulletin SBLSA-012-2016, publisert 02.11.2016. Bulletinen gjelder som kjent LSA-modellen, ikke UL-modellen som er registert som mikro i Norge. Skroget er i all hovedsak det samme selv om detaljer som utforming av ror, vektdistribusjon og grenser for bagasjevekt er forskjellig. Det kan således ikke helt utelukkes at spinnegenskapene til UL-modellen er annerledes enn det som tidligere har vært allment kjent. Utover dette har det ikke fremkommet noe som skulle tilsi at flyet er utrygt.

Teknisk utvalg er nå i ferd med å innehente informasjon fra fabrikken og relevant fagpersonell og vil komme med en innstilling når saken er ferdig behandlet.

Vi skal som kjent ikke spinne med noen mikrofly, men i tråd med et føre-var prinsipp går Mikroflyseksjonen nå ut med denne informasjon, og anmoder alle som flyr Dynamic WT-9 om å lese ovennevnte service bulletin, og inntil videre å fly med litt ekstra margin mot steiling og flikk. Dette gjelder spesielt skoling og PFT. Eierne av de få eksemplarene som ikke har installert fallskjerm, er allerede informert.

Samtidig viser mikroflyseksjonen til anmodningen om steilevarsel på alle norske mikrofly.

---------------------------------------------------------------------------

Tidligere foreløpig informasjon fra Luftsportsforbundet:

Til eiere av Dynamic WT-9 på norsk register

Luftfartøyet Dynamic WT-9 har gjennomgått en sertifiseringsprosess for å få typesertifikat som LSA-fly i Europa, og i samband med denne prosessen ble vedlagte servicebulleteng gitt ut av flyets fabrikant. Bulletengen er kun adressert til to enkeltinidvider (serienumre) i LSA-versjon og som ikke er på norsk register. Tilsvarende bulletenger er så vidt NLF har bragt på det rene ikke utstedt for mikroflyutgaven av luftfartøyet. 

 

Norges Luftsportforbund (NLF) ble kjent med saken 4. september 2018 og anmodet samme dag om at NLF Mikroflyseksjonens tekniske utvalg ser inn i saken for å vurdere om bulletengen også er relevant for mikroflyutgaven av luftfartøyet.

Teknisk utvalg har innhentet en uttalelse fra testflyger Eskil Amdal som kjenner flyet godt fra tidligere tesflyvninger. Uttalelsen fra Amdal tilsier at problemet som servicebulletengen beskriver med all sannsynlighet også gjelder mikroflyutgaven av Dynamic WT-9.

NLF Mikroflyseksjonens tekniske utvalg har behov for mer tid til å utrede saken nærmere og har bedt importør og fabrikant om en tilbakemelding.  

I påvente av at teknisk utvalg ferdigstiller sin endelige anbefaling overfor NLF, ønsker NLF å varsle eiere av Dynamic WT-9 på norsk register om at det kan tenkes å foreligge en usikker tilstand. 

 

NLF vil videre gjøre oppmerksom på at den sertifiserte utgaven av flyet har implementert følgende tilleggstiltak som normalt ikke vil være å finne på mikroflyutgaven:

1. Akustisk steilevarsel
2. Visuelt steilevarsel
3. Stall strips
4. Stick shaker

Eierne anmodes om å dele informasjonen i bulletengen – samt informasjon om ovenstående tiltak – med alle som har anledning til å føre luftfartøyet. Eierne oppfordres videre til å vurdere kompenserende tiltak – det være seg modifikasjoner eller operative begrensninger – for å redusere risikoen for at luftfartøyet havner i steiling/spinn. 

Dersom det blir aktuelt for NLF å utstede luftdyktighetspåbud som medfører operative begrensninger eller påbudt modifikasjontiltak, vil slikt påbud sendes på alminnelig høring, hvor alle eiere, medlemmer, importør, fabrikant og involverte myndigheter kan komme med innspill før et eventuelt påbud vil fastsettes og tre i kraft. 

Med hilsen

Tom Bjerke
Fagsjef NLF/Mikroflyseksjonen
Norwegian Air Sports Federation

Service Bulletin ligger her for nedlasting. Det presiseres at denne gjelder for LSA versjonen, og ikke for UL-versjonen av WT-9:
 

VedleggStørrelse
PDF icon Service Bulletin SBLSA-012-2016913.97 KB